AVG Privacyverklaring Ambachtelijke Kleermakers Modevak Opleiding 

Inleiding: 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

 

Inhoudsopgave: 

1.     Doel gegevens 

2.     Opslagperiode 

3.     Beveiliging 

4.     Ontvangers 

5.     Jouw rechten 

6.     Plichten 

 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van de Ambachtelijke Kleermakers Modevak Opleiding, hierna te noemen AKMO. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door de AKMO verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door de AKMO, neem dan gerust contact op. 

 

hoofdkantoor.akmo@gmail.com 

06 22 511 815 

Sint Paulusweg 5, 4902 PS Oosterhout 

BTW ID: NL 001188848B26 

KVK Nr. 20068647 

1.     Doel gegevens:

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de AKMO. Deze worden hieronder toegelicht. 

1.1   De AKMO stuurt via e-mail informatie en facturen. De informatie mails zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van de AKMO. 

1.2   Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met de AKMO via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen 

bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving. 

1.3   Analytics : De website van de AKMO verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.  

 

2.     Opslag periode:

2.1   Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de AKMO, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

2.2  Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met de AKMO via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam,  en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

2.3   Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.  

 

3.     Beveiliging:

3.1   De e-mail van de AKMO wordt gehost bij Google G-mail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van G-mail. 

3.2  De website en back-ups van de website worden gehost bij Jimdo. Gegevens die jij achterlaat op de website van de AKMO zijn op de servers van Jimdo opgeslagen. Jimdo gebruikt de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. 

3.3         Jouw persoonsgegevens worden afgedrukt op eventuele facturering, diploma's en leskaarten. 

Daarnaast  worden je gegevens alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door de AKMO worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

3.4        Beveiliging: Daarnaast wordt jouw bezoek aan mijn website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van de AKMO privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van de AKMO, ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. 

 

4.     Ontvangers:

4.1   Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij de AKMO vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de AKMO. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

4.2   Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door de AKMO. 

4.3   Recht op overdracht: Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij de AKMO opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient de AKMO al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

 

5.     Jouw rechten:

5.1   Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij de AKMO vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

5.2   Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat de AKMO niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

5.3   Recht op stop gegevensgebruik. (bezwaar) Wil jij niet dat de AKMO jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via hoofdkantoor.akmo@gmail.com  

 

6.     Plichten:

6.1   De AKMO verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van de AKMO via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale  benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om informatie en facturen te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan de AKMO de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met de AKMO met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, voor bijvoorbeeld het aanmelden voor een examen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

6.2   De AKMO behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de AKMO dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de AKMO te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen?  Neem gerust contact op via hiervoor genoteerde contactgegevens. 

 

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg Datenschutz@jimdo.com) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH datenschutz@jimdo.com) of met de exploitant van de website.