ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN AKMO

 

1.      Toepasselijkheid:

1.1    Deze AKMO Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle examens, 
          lesmaterialen, aanbiedingen en op alle met de Ambachtelijke Kleermakers       
          Modevak Opleiding, verder te noemen AKMO, aangegane koop- of afname 
          overeenkomsten.

1.2    Naast deze AKMO Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk 
          aangegeven, aanvullende AKMO Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde 
          diensten en/of producten.

1.3    Van het in deze AKMO Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend 
          worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk  schriftelijk is overeengekomen en in 
          welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht  
          blijven.

1.4    Indien ook de afnemer van een dienst of product naar zijn/haar algemene 
          voorwaarden verwijst, zijn deze voorwaarden niet van toepassing, tenzij 
          hierover uitdrukkelijk schriftelijk met de AKMO overeenstemming is bereikt.

1.5   Onder afnemer wordt bedoeld een persoon welke een aanvraag doet voor een 
         AKMO examen of via de AKMO website een bestelling plaatst voor AKMO 
         lesmaterialen.

1.6   De AKMO behoudt zich het recht voor deze AKMO Algemene Voorwaarden 
         indien nodig te wijzigen of aan te vullen.

1.7   Met het gebruik van het bestelformulier via de website AKMO.nl en/of het 
         plaatsen van een bestelling via akmo.hoofdkantoor@gmail.com aanvaardt de 
         afnemer deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten  
         zoals die staan vermeld op de website AKMO.nl.

1.8   Met de aanvraag voor een AKMO examen ontvangt de kandidaat het 
         examenreglement.

1.9   Onder overeenkomst wordt verstaan een afname van lesmaterialen via een            
         bestelformulier of e-mail en de aanvraag voor een AKMO examen.
1.10 De AKMO is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een 
         afnameovereenkomst met de afnemer. Lesmaterialen worden verzonden via PostNL.

 

2.     Lesmaterialen en opmaak overeenkomsten:

2.1   Aanbiedingen voor lesmaterialen, nieuwe items of opgaven van tarieven dienen te 
         worden aangemerkt als een uitnodiging aan de toekomstige afnemer tot het doen 
         van een aanbod. De AKMO is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit 
         schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot 
         het doen van een aanbod door de toekomstige afnemer geldt als wens tot afname     
         en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige 
         bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2   Een bestelling van de toekomstige afnemer als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht 
         te zijn gedaan als de afnemer akkoord is gegaan met het ingevulde bestelformulier. 
         Deze wordt ingevuld bij meer dan één item.

2.3   Een afnameovereenkomst komt tot stand op het moment dat het ingevulde 
         bestelformulier is ontvangen bij het uitgiftepunt, de bestelling is klaargemaakt en 
         de factuur opgemaakt. De factuur wordt per e-mail naar het door de afnemer 
         opgegeven besteladres verzonden.

2.6   Docenten van de AKMO bestellen de AT lesmaterialen zelf via de website
         www.lpmmode.nl. Zij gebruiken hiervoor het bestelformulier voor leden, de
         toegewezen gebruikersnaam en inlogcode. Daarop dient te worden aangegeven van
         welke organisatie ze zijn en krijgen een persoonlijke factuur. Het formulier wordt via
         email verstuurd naar lesmateriaal@lpmmode.nl 

2.7   Voor de toegang tot de LPM website kunnen AKMO-docenten zich aanmelden via
         een email naar lesmateriaal@lpmmode.nl. Na controle wordt een toegangscode  
         voor de LPM website via de post verstuurd. Deze toegangscode is uniek en alleen
         bestemd voor de betreffende docent. De toegangscode geeft inzage in alle LPM 
         documenten met betrekking tot deze organisatie en alle exameninformatie.

2.8   Het aanmelden van examenkandidaten voor het costumière en kleermakers examen
         downloaden het inschrijfformulier en bijbehorende documenten via de website
         www.lpmmode.nl om door te sturen naar de betreffende kandidaten. De kandidaten
         sturen de gevraagde ingevulde documenten zelf op naar het secretariaat van de
         examencommissie examens@lpmmode.nl en zorgen voor betaling. 

2.9   Na ontvangst van de betaling is de inschrijving concreet en krijgt de kandidaat de 
         oproep met het examennummer toegestuurd. 

2.10 Afnemer en de AKMO komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken 
         van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, 
         zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name het ontbreken 
         van een originele handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de 
         bestelling/afname en de aanvaarding daarvan.

2.11 De AKMO heeft een Privacy Beleid en doet er alles aan de persoonsgegevens welke 
         door de afnemer zijn verstrekt zo veilig mogelijk te verwerken. De gegevens welke 
         worden gevraagd, zijn nodig om de factuur te kunnen opstellen en/of een diploma 
         en certificaat te kunnen opmaken.

2.12 Informatie, afbeeldingen, opgaven, mededelingen mondeling, telefonisch of via 
         email verstrekt en etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste 
         kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of 
         gedaan. De AKMO garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten 
         volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen 
         kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of koopontbinding.

 

3.      Tarieven:

3.1    Alle tarieven zijn, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, uitgedrukt
          in Euro`s, en zijn vermeld, zowel exclusief als inclusief, met het laag of hoog tarief
          omzetbelasting. Alle tarieven en prijzen worden jaarlijks geïndexeerd met de
          inflatiecorrectie.
3.2    De tarieven voor de examen worden vóór het nieuwe lesseizoen bepaald. De 
          tarieven en prijzen voor het lesmateriaal is dat december. Indien vanuit 
          overheidswege belastingtarieven worden gewijzigd dan worden deze tarieven met

          onmiddellijke ingang doorberekend en kenbaar gemaakt op de website.

3.4    De afnemer is het factuurbedrag verschuldigd welke de AKMO op het      
          bestelformulier en de factuur heeft vermeld zodat aan artikel 2.4 van deze       
          algemene voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Onjuistheden, 

          kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de AKMO worden
          gecorrigeerd.
3.5    Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de materiaalprijs en worden apart in rekening 
          gebracht. De hoogte van de verzend- en verpakkingskosten staan apart op de 
          factuur vermeld of worden herzien nadat PostNL zijn tarieven verhoogt.         
          Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering kunnen de bestellingen worden 
          afgehaald. Deze ledenservice is gratis.

 

4.      Betalingsvoorwaarden:

4.1   Bij bestellingen via de e-mail of via de website www.akmo.nl kan worden betaald 
         met vermelding van het factuurnummer en factuurdatum. De AKMO kan de 
         betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Deze zullen kenbaar 

         worden gemaakt op de website.
4.2   Het factuurbedrag dient vooraf te worden voldaan binnen 8 dagen na factuurdatum
         op de bankrekening van de AKMO  NL74 RBRB 8836 5594 09. Na ontvangst van de
         betaling wordt de bestelling al dan niet aangetekend verstuurd via PostNL.
4.3   Voor een bestelling wordt verstuurd dient er te zijn betaald. De AKMO kent geen
         betalingstermijnen.
4.4   Het is niet mogelijk met een credit card het factuurbedrag te voldoen.
4.5   Bij niet of niet-tijdige betalende leden zal na 28 dagen een aanmaningsprocedure
         worden gestart. Alle kosten die hier uit voortvloeien, tevens alle
         (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, zijn voor de betreffende
         afnemer. Indien de betaling achterwege blijft kan de AKMO wettelijke rente in
         rekening brengen, zonder dat ingebrekestelling is vereist, overeenkomstig de op
         01 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de
         vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
4.6   Indien er meer opdrachtgevers betrokken zijn bij de afname, dan zijn alle
         betrokkenen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen.
4.7   In geval van niet-tijdige betaling is de AKMO bevoegd de overeenkomst met 
         onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het 
         moment waarop de afnemers de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de 
         betaling van kosten daaronder begrepen.

 

5.     Levering en leveringstijd:

5.1   Bestellingen van lesmaterialen worden zo snel mogelijk geleverd. De ontvangst van 
         het factuurbedrag kan op werkdagen sneller worden gecontroleerd. PostNL          
         bezorgd in sommige gebieden niet op maandagen.
5.2   Wanneer een artikel wordt besteld welke niet of niet meer op voorraad is zal dit in 
         een vroegtijdig stadium worden medegedeeld. 
5.3   De bestelling wordt pas klaargemaakt wanneer het bestelformulier en daarmee de 
         opdrachtbevestiging bij akmo.hoofdkantoor@gmail.com. binnen is.
5.4   Deze leveringen via aangetekende post vinden plaats op het door de afnemer 
         opgegeven adres. Het afleveradres is in de overeenkomst opgenomen. Een bevoegd 
         persoon dient gemachtigd te zijn de ontvangstbevestiging te ondertekenen.
5.5   Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het 
         risico waar het deze producten betreft, over op de afnemer. Producten zijn geleverd 
         zodra de afnemer of zijn/haar gemachtigde getekend heeft voor ontvangst.
 

6.     Ruilen en herroeping recht:

6.2   De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te 
         inspecteren. Ruilen of retourneren is alleen toegestaan wanneer het product schade 
         heeft of er problemen ten aanzien van het drukwerk in voorkomen. 

 

7.     Eigendomsvoorbehoud:

7.2   De afnemer mag de producten, nadat de eigendom daarvan is overgegaan, alleen 
         doorverkopen of doorleveren aan de op het moment van doorverkoop eigen 
         leerlingen en kandidaten van de modevakschool. Dit geldt voor zowel producten van           de AKMO als van het LPM
7.3   Er is een AKMO logo dat kan worden gebruikt en op aanvraag beschikbaar wordt 
         gesteld in de maten welke het AKMO bestuur heeft bepaald. Elk ander AKMO 
         uiting is niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.7.4  Er is een LPM logo 
        dat kan worden gebruikt en op aanvraag bij het LPM 
        beschikbaar wordt gesteld in de mate welke het LPM bestuur heeft bepaald. Elk 
        ander LPM uiting is niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.

 

8.    Garantie en aansprakelijkheid:

8.1  Voor door de AKMO geleverde lesmaterialen en diensten gelden de algemene 
        garantievoorwaarden volgens de Nederlandse wet tenzij nadrukkelijk anders is 
        aangegeven. De AKMO hanteert géén garantie ten aanzien van de lesinhoudelijke 
        onderdelen van de producten. 
8.2  Op het halen van een diploma geeft de AKMO geen slagingsgarantie.
8.3  De witte 4D ringbanden van de lesmappen dienen ‘in het midden’ te worden 
        geopend zodat het mechanisme in tact blijft. Het laten vallen van een lesmap is voor 
        eigen risico.

8.4  Vervangende herdrukonderdelen uit de lesmap worden gratis verstrekt.  
        Aanvullingen op de lesonderdelen worden tegen vergoeding verstrekt.
8.5  De AKMO is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de 
        afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de 
        AKMO. De AKMO is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, 

        indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.6  Indien de AKMO, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden 
        dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de
        factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is 
        veroorzaakt.

8.7  Ondanks de constante zorg en aandacht welke de AKMO aan de samenstelling van 
        de website www.akmo.nl besteedt, is het mogelijk dat informatie welke op de 
         website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 8.8  De informatie op de website www.akmo.nl wordt regelmatig aangevuld en/of 
         aangepast. De AKMO behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met 
         onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
8.9   De AKMO is niet verantwoordelijk voor de verkeerd geïnterpreteerde informatie 
         welke de AKMO leden overnemen uit aangeleverde informatie door de AKMO.
8.10 De afnemer is gehouden de AKMO te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter 
          zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen de AKMO mochten doen gelden, 
          voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten 
          voor rekening van de afnemer dienen te komen.
8.11 De AKMO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar de 
         AKMO op haar website eventueel louter informatieve verwijzingen opneemt.

 

9.      Overmacht:

9.1    In geval van overmacht is de AKMO niet gehouden haar verplichtingen jegens de 
          afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de    
          duur van de overmacht.
 9.2   Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, 
          waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of 
          gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer 
          stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering  
          van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, het ontbreken van enige via 
          overheidswege te verkrijgen vergunning en het plotseling wegvallen van een 
          persoon bij het uitgiftepunt wegens ziekte of overlijden. Tevens wordt onder
          overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of 
          gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn 
          van de website of bankgegevens.

 

10.    Intellectuele eigendom:

10.1  De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van 
           weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de 
           producten en/of met betrekking tot de website berusten bij de AKMO, haar 

           toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, 
           tekeningen- en modellenrechten en/of andere intellectuele eigendom rechten, of 
           andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet, octrooieerbare technische en/of 

           commerciële kennis, methoden en concepten.

10.3  Het is de afnemer verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van 
           wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in 
           dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande 

           schriftelijke toestemming van de AKMO, haar toeleveranciers of andere 
           rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product 
           zelf.

 

11.    Persoonsgegevens:

11.1  De AKMO verwerkt de gegevens van de afnemer of examenkandidaat uitsluitend in
          overeenstemming met haar privacy beleid.
11.2  De AKMO neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in 
           acht.
11.3  De AKMO heeft een Privacy Beleid op haar website geplaatst.
11.4  De AKMO heeft alle bestuursleden een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.
11.5  Alle examenkandidaten worden gewezen op het AKMO privacy beleid en tekenen 
          voor gegevensverwerking.

 

 

12.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

12.1  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van 
           toepassing.

12.2   Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van de 
           AKMO of overeenkomsten gesloten met de AKMO of over AKMO examens worden 
           voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk 

           een andere rechter als bevoegd aanwijst.
12.3   De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag [MR2] wordt uitdrukkelijk 
           uitgesloten.

 

13.    Annuleringen:

13.1  Annulering van een order kan alleen schriftelijk via een email worden gedaan 
          wanneer dit voor het verzenden van de factuur heeft plaatsgevonden. Na 
          facturering is een annulering niet mogelijk. 

13.2  Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd 
          wanneer een annuleringsverzoek door de AKMO schriftelijk aan de afnemer is 
          toegezegd/bevestigd.

 

14.   Diversen:

14.1 De AKMO is gevestigd op het adres van de op dat moment in functie zijnde 
          voorzitter i.v.m. de opmaak van een factuur. Het huidige adres is: 
          Hoofdkantoor AKMO. Miriam Rombouts, Sint Paulusweg 5, 4902PS Oosterhout.
          De AKMO is geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 86448455.

          Het BTW identificatienummer van de AKMO is NL863970953B01.

14.2 Een telefonische klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 14.00 tot 15:00 uur 
          op 06222511815 

14.3 Binnen 5 werkdagen zullen alle vragen worden beantwoord welke binnenkomen via 
          het e-mailadres akmo.hoofdkantoor@gmail.com of via het contactformulier van de   
          website zijn verstuurd.

14.4 De AKMO doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten 
          te communiceren. Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden niet altijd 
          voorkomen.

14.5 Graag ontvangen wij alle algemene correspondentie aangaande overeenkomsten,
         AKMO examens, aanvraag lidmaatschap of deze algemene voorwaarden via
         emailadres akmo.hoofdkantoor@gmail.com.